Chương trình khuyến khích booker club quý 2/2021

Chương trình khuyến khích booker club quý 2/2021

Lượt xem : 74

A. Đối tượng áp dụng: Các booker đang làm việc tại các đại lý chính thức của Vietnam Airlines (đại lý web portal và đại lý truyền thống) do Chi nhánh khu vực miền Trung quản lý

B. Thời gian áp dụng: áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/05/2021 và thực bay từ ngày 01/05/2021-25/06/2021.

C. Hình thức và đường bay áp dụng:

  • Đường bay áp dụng: Hành trình quốc nội do VNA trực tiếp khai thác.
  • Hình thức khuyến khích: dựa trên doanh thu theo hành trình thực bay bao gồm YR của booker đại lý và được tính theo nguyên tắc sau:

+ Đại lý truyền thống:

Hạng vé bán

Khu vực

Điều kiện tối thiểu

Nội dung

Phần thưởng

C

DAD

Booker có doanh thu bán đạt từ 200 triệu trở lên

01 booker có doanh thu bán xếp hạng 1

01 voucher Esteem (mệnh giá 4.000.000 đồng)

Booker có doanh thu bán đạt từ 150 triệu trở lên

04 bookers có doanh thu bán xếp hạng 2-5

01 voucher Esteem (mệnh giá 2.500.000 đồng) / người

Khu vực còn lại

Booker có doanh thu bán đạt từ 150 triệu trở lên

01 booker có doanh thu bán xếp hạng 1

01 voucher Esteem (mệnh giá 4.000.000 đồng)

C

Khu vực còn lại

Booker có doanh thu bán đạt từ 100 triệu trở lên

04 bookers có doanh thu bán xếp hạng 2-5

01 voucher Esteem (mệnh giá 2.500.000 đồng) / người

Y

DAD

Booker có doanh thu bán đạt từ 250 triệu trở lên

01 booker có doanh thu bán xếp hạng 1

01 voucher Esteem (mệnh giá 4.000.000 đồng)

Booker có doanh thu bán đạt từ 200 triệu trở lên

02 booker có doanh thu bán xếp hạng 2-3

01 voucher Esteem (mệnh giá 2.500.000 đồng) / người

Booker có doanh thu bán đạt từ 150 triệu trở lên

02 booker có doanh thu bán xếp hạng 4-5

01 voucher Esteem (mệnh giá 1.500.000 đồng) / người

Khu vực còn lại

Booker có doanh thu bán đạt từ 200 triệu trở lên

01 booker có doanh thu bán xếp hạng 1

01 voucher Esteem (mệnh giá 4.000.000 đồng)

Booker có doanh thu bán đạt từ 150 triệu trở lên

02 booker có doanh thu bán xếp hạng 2-3

01 voucher Esteem (mệnh giá 2.500.000 đồng) / người

Booker có doanh thu bán đạt từ 100 triệu trở lên

02 booker có doanh thu bán xếp hạng 4-5

01 voucher Esteem (mệnh giá 1.500.000 đồng) / người

 

+ Đại lý web portal:

Khu vực

Điều kiện tối thiểu

Nội dung

Phần thưởng

DAD

Đại lý có doanh thu bán đạt từ 60 triệu trở lên

01 đại lý có doanh thu bán xếp hạng 1

01 voucher Esteem (mệnh giá 1.000.000 đồng)

Đại lý có doanh thu bán đạt từ 50 triệu trở lên

04 đại lý có doanh thu bán xếp hạng 2-5

01 voucher Esteem (mệnh giá 700.000 đồng)

Khu vực còn lại

Đại lý có doanh thu bán đạt từ 50 triệu trở lên

01 đại lý có doanh thu bán xếp hạng 1

01 voucher Esteem (mệnh giá 1.000.000 đồng)

Khu vực còn lại

Đại lý có doanh thu bán đạt từ 40 triệu trở lên

04 đại lý có doanh thu bán xếp hạng 2-5

01 voucher Esteem (mệnh giá 700.000 đồng)