Mẫu ủy quyền của CA

BIỂU MẪU 2 - MẪU ỦY QUYỀN

BIỂU MẪU 2 - MẪU ỦY QUYỀN

Lượt xem : 0

Căn cứ Thỏa thuận khách hàng lớn số...../CA ngày....tháng....năm.... giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP- Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP khu vực... (gọi tắt là VNA) và .....(gọi tắt là CA)

Những người có tên sau đây được thay mặt ………………

ký các giao dịch liên quan đến chương trình khách hàng lớn với VNA:

 

TT

 

Người được ủy quyền

Chức danh

Chữ ký mẫu

Ghi chú (nếu có)

1

Mẫu báo cáo doanh số CA

 

 

 

 

 

2

Phiếu đề nghị cấp ưu đãi

 

 

 

 

 

3

Các thông báo thay đổi đại lý/ mức cam kết

 

 

 

 

4

Các biểu mẫu khác (đề nghị ghi cụ thể)

............................................

 

 

 

 

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, VNA không khuyến khích mục ủy quyền này

 

Ngày……….tháng……….năm….

Đại diện CA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

4.4. Bieu mau 2 - Mau uy quyen.docx
Download
*Cập nhật ngày 2017-05-03 16:13:27