Phiếu đề nghị cấp ưu đãi

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU ĐÃI CA

PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU ĐÃI CA

Lượt xem : 0

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP ƯU ĐÃI

 • Căn cứ Thỏa thuận khách hàng lớn số...../CA ngày....tháng....năm.... giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP- Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam- CTCP khu vực... (gọi tắt là VNA) và .....(gọi tắt là CA)
 • Căn cứ vào thư thông báo ưu đãi của VNA gửi tới Quý khách hàng lớn
 • Đề nghị Vietnam Airlines cung cấp ưu đãi theo nội dung như sau:
 • Hình thức sử dụng ưu đãi:

Vé miễn/giảm cước:

-         Vé miễn cước

-         Vé giảm 50%

-         Vé giảm 75%

-         Vé giảm 90%

Nâng hạng ghế:

 

Hành lý quá cước:

Số kg:

 Thẻ khách hàng thường xuyên Lotusmiles

 • Thẻ hạng Vàng
 • Thẻ hạng Bạch Kim

Thẻ phòng chờ hạng Thương gia

 • Tên hành khách:
 • Chức danh
 • Số điện thoại:
 • Số thẻ GLP:
 • Số điểm sử dụng:
 • Hành trình:
 • Ngày đi:             Giờ dự kiến:
 • Ngày về: Giờ dự kiến:
 • Mã đặt chỗ:

                                                                                    Ngày…… tháng….. năm….

XÁC NHẬN CỦA CỦA ĐƠN VỊ KHÁCH HÀNG LỚN

(Người có thẩm quyền ký tên và đóng dấu)

4.5. Bieu mau 3 - Phieu de nghi cap uu dai.docx
Download
*Cập nhật ngày 2017-05-03 16:22:33