Hệ số cộng dặm Quốc tế

Hệ số cộng dặm các chuyến bay Quốc tế

Hệ số cộng dặm các chuyến bay Quốc tế

Lượt xem : 0

⇒ Tìm hiểu quy định cộng dặm tại đây:

https://www.vietnamairlines.com/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines/with-Vna

⇒ Tìm hiểu bảng cộng dặm từng chuyến bay tại đây:

https://www.vietnamairlines.com/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines/eligible-flight-and-miles-scheme


*Cập nhật ngày 2021-10-20 11:09:19