Hệ số cộng dặm nội địa

Hệ số cộng dặm các chuyến bay nội địa

Hệ số cộng dặm các chuyến bay nội địa

Lượt xem : 0

 

⇒Tìm hiểu qui định cộng dặm tại đây:

https://www.vietnamairlines.com/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines/with-Vna

⇒Vui lòng tham khảo Bảng số dặm cộng theo chặng bay để tính số dặm hội viên có thể tích lũy: 

https://www.vietnamairlines.com/lotusmile/earn-miles/earn-miles-with-vietnam-airlines/eligible-flight-and-miles-scheme


*Cập nhật ngày 2021-10-20 11:11:23